Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 62

1. Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół, który zawiera w szczególności:

1) datę jego sporządzenia;

2) imię i nazwisko wykonującego czynności kontrolne;

3) dane dotyczące podmiotu kontrolowanego;

4) oznaczenie miejsca kontroli, a w przypadku kontroli statku rybackiego oznakę rybacką tego statku;

5) opis czynności kontrolnych;

6) stwierdzone naruszenia przepisów o rybołówstwie.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują inspektor oraz podmiot kontrolowany albo inna osoba upoważniona do występowania w imieniu tego podmiotu.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, ma prawo wnieść zastrzeżenia do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu protokołu do podpisu.

4. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach lub o odmowie podpisania protokołu.

5. W razie uwzględnienia zastrzeżeń inspektor uzupełnia protokół.

6. Odmowa podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez inspektora.

7. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się podmiotowi kontrolowanemu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"