Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 8

1. Po dokonaniu wpisu statku rybackiego do rejestru minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje właścicielowi statku rybackiego zaświadczenie o wpisie tego statku do rejestru.

2. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się numer identyfikacyjny statku rybackiego oraz oznakę rybacką tego statku.

3. W przypadku nadania nowej oznaki rybackiej wydaje się nowe zaświadczenie o wpisie statku rybackiego do rejestru.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"