Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o służbie cywilnej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 130

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, w tym:

1) warunki powoływania i odwoływania członka komisji dyscyplinarnej, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy,

2) sposób dokonywania zmian w składzie komisji dyscyplinarnej,

3) zakres czynności rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy, służących wyjaśnieniu sprawy,

4) organizację i funkcjonowanie komisji dyscyplinarnych oraz tryb prowadzenia postępowania dyscyplinarnego,

5) warunki i sposób ustalania należności przysługujących członkom komisji dyscyplinarnych, rzecznikom dyscyplinarnym i ich zastępcom, świadkom, obrońcom i biegłym

- kierując się potrzebą rzetelnego i sprawnego prowadzenia tych postępowań.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"