Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o służbie cywilnej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 148

W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i Nr 225, poz. 1502) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 68a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na stanowisko pracownika nadzorującego lub wykonującego czynności kontrolne może zostać przeniesiony członek korpusu służby cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) w drodze porozumienia pracodawców.",

b) uchyla się ust. 3;

2) uchyla się art. 77a.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"