Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o służbie cywilnej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 154

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. 1. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych.

3. Kadencja Dyrektora Instytutu trwa 5 lat.

4. Powołanie, o którym mowa w ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

5. Kandydatów na stanowisko Dyrektora Instytutu wyłania się w drodze konkursu przeprowadzanego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.

6. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) kwalifikacje osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Instytutu, mając na względzie zapewnienie prawidłowej pracy tej jednostki,

2) warunki i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu, w szczególności sposób ogłaszania konkursu, skład i zadania komisji konkursowej oraz sposób wyłaniania kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu, mając na względzie prawidłowe przeprowadzenie konkursu.".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"