Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o służbie cywilnej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 186

W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.54)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Dochody własne wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczane na finansowanie wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.55)) oraz wynagrodzeń określonych dla pracowników urzędów skarbowych na podstawie art. 101 i art. 102 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505).";

2) w art. 99 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. b;

3) w art. 125 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) jednostkom podległym - o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń;";

4) w art. 128 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dysponenci części budżetowych w terminie, o którym mowa w ust. 1, przekazują jednostkom podległym informacje o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń.";

5) w art. 133 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń, wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych, dokonuje Rada Ministrów.";

6) w art. 149 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, może określić dla utworzonego lub przekształconego ministerstwa kwoty wynagrodzeń w podziale na części i działy budżetu państwa.".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"