Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o służbie cywilnej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 61

1. Jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby urzędu lub interes służby cywilnej, członka korpusu służby cywilnej zajmującego wyższe stanowisko w służbie cywilnej można przenieść w każdym czasie na stanowisko urzędnicze w tej samej miejscowości co najmniej równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem zajmowanym przed zatrudnieniem na wyższym stanowisku w służbie cywilnej, zgodne z jego kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym, a członka korpusu służby cywilnej, który przed zatrudnieniem na tym stanowisku nie był zatrudniony w służbie cywilnej - na inne stanowisko urzędnicze w tej samej miejscowości, zgodne z jego kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.

2. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje:

1) Szef Służby Cywilnej z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów na pisemny wniosek osoby wymienionej w art. 59 ust. 1 pkt 1-5 - w stosunku do członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na stanowisku dyrektora generalnego urzędu;

2) dyrektor generalny urzędu - w stosunku do członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na stanowisku wymienionym w art. 52 pkt 2;

3) Główny Lekarz Weterynarii - w stosunku do członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na stanowisku wymienionym w art. 52 pkt 3;

4) osoby wymienione w art. 56 ust. 3 pkt 4 - w stosunku do członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na stanowisku wymienionym w art. 52 pkt 4.

3. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4, do innego urzędu dokonuje się w porozumieniu z dyrektorem generalnym urzędu, do którego ma nastąpić przeniesienie.

4. Członek korpusu służby cywilnej przeniesiony na zasadach określonych w ust. 1 zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeżeli jest ono wyższe od przysługującego na nowym stanowisku pracy, przez okres:

1) jednego miesiąca - jeżeli zajmował wyższe stanowisko w służbie cywilnej, z którego został przeniesiony, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące;

2) dwóch miesięcy - jeżeli zajmował wyższe stanowisko w służbie cywilnej, z którego został przeniesiony, przez okres dłuższy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy;

3) trzech miesięcy - jeżeli zajmował wyższe stanowisko w służbie cywilnej, z którego został przeniesiony, przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"