Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o służbie cywilnej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 99

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz stanowisk urzędniczych, z podziałem na grupy stanowisk,

2) kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych,

3) mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej,

4) stopnie służbowe urzędników służby cywilnej i mnożnik dodatku służby cywilnej dla każdego stopnia służbowego,

5) warunki przyznawania i wypłacania dodatku, o którym mowa w art. 90 ust. 1,

6) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania

- kierując się charakterem pracy wykonywanej przez członków korpusu służby cywilnej i potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania przez nich zadań.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"