Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 20k

1. Do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla dorosłych i publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) ukończyli klasę piątą szkoły podstawowej - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych;

2) ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę szóstą lub siódmą ośmioletniej szkoły podstawowej - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum dla dorosłych;

3) ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

4) posiadają wykształcenie średnie oraz zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2 - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

1) w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6c - kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2;

2) w przypadku kandydata pełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 20g ust. 2 pkt 2.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

5. Kandydat, który nie posiada dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy piątej szkoły podstawowej, może być przyjęty do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną.

6. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, można przyjąć do klasy drugiej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Przepisy ust. 2-4 stosuje się.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"