Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 20l

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2, art. 20h ust. 6, art. 20i ust. 2 i art. 20j ust. 2,

2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2,

3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów

- uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania kandydatów do wybranych szkół na równych i przejrzystych zasadach oceny ich wiedzy, umiejętności i osiągnięć.
Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"