Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 20w

1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu lub w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.

2. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 20l.

3. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych przeprowadza się na wolne miejsca na dane zajęcia organizowane przez placówkę.

4. Rodzice dzieci kontynuujących uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez publiczną placówkę oświatowo-wychowawczą składają deklarację o kontynuowaniu uczestniczenia w zajęciach, na które dziecko zostało przyjęte.

5. Dyrektor publicznej placówki oświatowo-wychowawczej albo publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"