Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 20zb

1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa w art. 20zc ust. 1;

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w art. 20zc ust. 3;

3) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji językowych, badania przydatności, egzaminu wstępnego lub badania uzdolnień kierunkowych - w przypadkach, o których mowa w art. 7b ust. 1, art. 20f ust. 5, art. 20h ust. 1 pkt 3, art. 20i ust. 1, art. 20j ust. 1, art. 20n ust. 4 i art. 20o ust. 2;

4) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 20k ust. 5;

5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"