Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 7c

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może cofnąć zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego:

1) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, że działalność oddziału międzynarodowego jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem szkoły, w której taki oddział został utworzony;

2) w przypadku cofnięcia przez zagraniczną instytucję edukacyjną zgody, o której mowa w art. 7a ust. 6 pkt 2;

3) w przypadku cofnięcia przez radę pedagogiczną zgody, o której mowa w art. 7a ust. 6 pkt 1;

4) w przypadku niewykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, o którym mowa w art. 7a ust. 6 pkt 4.

2. Cofnięcie zezwolenia jest równoznaczne z likwidacją oddziału międzynarodowego. Likwidacja następuje w terminie określonym w decyzji o cofnięciu zezwolenia.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"