Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 84

1. Szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą.

2. Statut szkoły lub placówki powinien określać:

1) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania;

2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;

3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;

4) organizację szkoły lub placówki;

5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki;

6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;

7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki - z tym że statut uwzględnia warunki, o których mowa w:

a) art. 20e ust. 2 - w przypadku gimnazjum, w tym dwujęzycznego, sportowego i mistrzostwa sportowego,

b) art. 20f ust. 1 i art. 20g ust. 1 - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, w tym dwujęzycznej, sportowej i mistrzostwa sportowego,

c) art. 20k ust. 1, 5 i 6 - w przypadku szkół dla dorosłych.

3. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 1a, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

4. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"