Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawy

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
Ustawy

Strona 10

Szczególne rozwiązania dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 25 lipca 2008 (Dz.U.2008.143.894)

Szczególne rozwiązania prawne związane z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 (Dz.U.2001.84.907)

Szczególne rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy - Ustawa z dnia 11 października 2013 (Dz.U.2013.1291)

Szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi - Ustawa z dnia 16 września 2011 (Dz.U.2011.234.1385)

Szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r - Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 (Dz.U.2010.123.835)

Szczególne uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywanie w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych - Ustawa z dnia 18 marca 2010 (Dz.U.2010.65.404)

Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej oraz zmiana Kodeksu cywilnego - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 (Dz.U.2002.141.1176)

Szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu - Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 (Dz.U.2001.84.906)

Szczególne zasady postępowania administracyjnego i sądowego w związku z usuwaniem skutków powodzi z lipca 1997 r - Ustawa z dnia 17 lipca 1997 (Dz.U.1997.80.494)

Szczególne zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - Ustawa z dnia 08 lipca 2010 (Dz.U.2010.143.963)

Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 (Dz.U.2013.687 -j.t.)

Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego - Ustawa z dnia 12 lutego 2009 (Dz.U.2009.42.340)

Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Ustawa z dnia 13 marca 2003 (Dz.U.2003.90.844)

Szczególne zasady, warunki i tryb mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym - Ustawa z dnia 24 lipca 1999 (Dz.U.1999.72.804)

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych - Ustawa z dnia 08 marca 2013 (Dz.U.2013.403)

Timeshare - Ustawa z dnia 16 września 2011 (Dz.U.2011.230.1370)

Towary paczkowane - Ustawa z dnia 07 maja 2009 (Dz.U.2009.91.740)

Transport drogowy - Ustawa z dnia 06 września 2001 (Dz.U.2013.1414 -j.t.)

Transport kolejowy - Ustawa z dnia 28 marca 2003 (Dz.U.2013.1594 -j.t.)

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkie komisje dialogu społecznego - Ustawa z dnia 06 lipca 2001 (Dz.U.2001.100.1080)

Trybunał Konstytucyjny - Ustawa z dnia 01 sierpnia 1997 (Dz.U.1997.102.643)

Trybunał Stanu - Ustawa z dnia 26 marca 1982 (Dz.U.2002.101.925 -j.t.)

Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Ustawa z dnia 22 maja 2003 (Dz.U.2013.392 -j.t.)

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - Ustawa z dnia 07 lipca 2005 (Dz.U.2005.150.1249)

Ubezpieczenie społeczne rolników - Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 (Dz.U.2013.1403 -j.t.)

Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - Ustawa z dnia 30 października 2002 (Dz.U.2009.167.1322 -j.t.)

Uchylenie dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. o całkowitym zagospodarowaniu użytków rolnych - Ustawa z dnia 13 lipca 1957 (Dz.U.1957.39.173)

Uchylenie ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 30 listopada 1990 (Dz.U.1990.87.505)

Uchylenie ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmiana innych ustaw - Ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 (Dz.U.2010.78.513)

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek - Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 (Dz.U.2008.86.525)

Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych - Ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 (Dz.U.2010.81.530)

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko - Ustawa z dnia 03 października 2008 (Dz.U.2013.1235 -j.t.)

Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 (Dz.U.2007.165.1170)

Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 (Dz.U.2012.680 -j.t.)

Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym - Ustawa z dnia 12 lutego 2009 (Dz.U.2009.39.308)

Ujawnianie informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - Ustawa z dnia 18 października 2006 (Dz.U.2013.1388 -j.t.)

Ujawnienie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne - Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 (Dz.U.1999.42.428 -j.t.)

Ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego - Ustawa z dnia 07 września 2007 (Dz.U.2012.1460 -j.t.)

Umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność - Ustawa z dnia 09 listopada 2012 (Dz.U.2012.1551)

Umorzenie niektórych długów i ciężarów - Ustawa z dnia 12 marca 1958 (Dz.U.1958.17.72)

Umowy międzynarodowe - Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 (Dz.U.2000.39.443)

Upamiętnienie męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku - Ustawa z dnia 02 lipca 1947 (Dz.U.1947.52.266)

Upamiętnienie męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu - Ustawa z dnia 02 lipca 1947 (Dz.U.1947.52.265)

Uporządkowanie niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego - Ustawa z dnia 12 marca 1958 (Dz.U.1989.58.348 -j.t.)

Uporządkowanie stosunków kredytowych - Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 (Dz.U.1989.74.440)

Uposażenie byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 30 maja 1996 (Dz.U.1996.75.356)

Uposażenie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 30 lipca 2004 (Dz.U.2004.187.1925)

Uposażenie żołnierzy niezawodowych - Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 (Dz.U.2013.1211 -j.t.)

Upoważnienie Ministra Skarbu do zaciągania pożyczek zagranicznych do wysokości dwustu pięćdziesięciu milionów dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki - Ustawa z dnia 03 czerwca 1947 (Dz.U.1947.43.225)

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej - Ustawa z dnia 10 lipca 2008 (Dz.U.2009.33.253)

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 (Dz.U.2012.1138 -j.t.)

Uregulowanie niektórych praw majątkowych Polskiej Akademii Nauk - Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 (Dz.U.1994.86.395)

Uregulowanie spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i na terenach b. W.M. Gdańska - Ustawa z dnia 29 maja 1957 (Dz.U.1957.31.137)

Uregulowanie stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym - Ustawa z dnia 25 lutego 1958 (Dz.U.1958.11.37)

Uregulowanie stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 (Dz.U.2010.7.43)

Informacja
Ostatnia aktualizacja - luty 2014 r.

Pełny spis treści