Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawy

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
Ustawy

Strona 11

Uruchamianie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej - Ustawa z dnia 22 września 2006 (Dz.U.2012.1065 -j.t.)

Uruchamianie środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Ustawa z dnia 30 lipca 2003 (Dz.U.2003.166.1611)

Urząd Ministra Obrony Narodowej - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 (Dz.U.2013.189 -j.t.)

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Ustawa z dnia 18 marca 2011 (Dz.U.2011.82.451)

Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 (Dz.U.2003.166.1612)

Urzędy i izby skarbowe - Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 (Dz.U.2004.121.1267 -j.t.)

Usługi detektywistyczne - Ustawa z dnia 06 lipca 2001 (Dz.U.2002.12.110)

Usługi płatnicze - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 (Dz.U.2011.199.1175)

Usługi turystyczne - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2004.223.2268 -j.t.)

Ustanowienie 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 (Dz.U.2005.155.1296)

Ustanowienie 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą - Ustawa z dnia 20 marca 2002 (Dz.U.2002.37.331)

Ustanowienie 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw - Ustawa z dnia 12 lutego 2003 (Dz.U.2003.59.517)

Ustanowienie dnia 1 maja świętem państwowym - Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 (Dz.U.1950.19.157)

Ustanowienie dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 (Dz.U.2005.155.1295)

Ustanowienie Krzyża Zesłańców Sybiru - Ustawa z dnia 17 października 2003 (Dz.U.2003.225.2230)

Ustanowienie Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 (Dz.U.1996.32.140)

Ustanowienie medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju" - Ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 (Dz.U.1966.14.85)

Ustanowienie Medalu Wojska Polskiego - Ustawa z dnia 03 września 1999 (Dz.U.1999.84.936)

Ustanowienie Medalu za Zasługi dla Policji - Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 (Dz.U.2001.70.726)

Ustanowienie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej - Ustawa z dnia 08 października 2004 (Dz.U.2004.268.2662)

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - Ustawa z dnia 03 lutego 2011 (Dz.U.2011.32.160)

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego - Ustawa z dnia 09 października 2009 (Dz.U.2009.206.1588)

Ustanowienie Narodowego Święta Niepodległości - Ustawa z dnia 15 lutego 1989 (Dz.U.1989.6.34)

Ustanowienie programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" - Ustawa z dnia 23 maja 2001 (Dz.U.2001.67.677)

Ustanowienie programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" - Ustawa z dnia 01 lipca 2005 (Dz.U.2005.143.1200)

Ustanowienie programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015" - Ustawa z dnia 04 marca 2005 (Dz.U.2005.94.784)

Ustanowienie programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" - Ustawa z dnia 06 lipca 2001 (Dz.U.2001.98.1067)

Ustanowienie programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" - Ustawa z dnia 28 marca 2003 (Dz.U.2003.67.621)

Ustanowienie programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015" - Ustawa z dnia 22 lipca 2004 (Dz.U.2004.192.1962)

Ustanowienie Święta Wojska Polskiego - Ustawa z dnia 30 lipca 1992 (Dz.U.1992.60.303)

Ustrój miasta stołecznego Warszawy - Ustawa z dnia 15 marca 2002 (Dz.U.2002.41.361)

Utrata mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych - Ustawa z dnia 17 lutego 1960 (Dz.U.1960.11.67)

Utrzymanie czystości i porządku w gminach - Ustawa z dnia 13 września 1996 (Dz.U.2013.1399 -j.t.)

Utworzenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Ustawa z dnia 09 listopada 2000 (Dz.U.2007.42.275 -j.t.)

Utworzenie Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz zmiana niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych - Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 (Dz.U.2003.137.1302)

Uznanie stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie - Ustawa z dnia 06 lutego 1998 (Dz.U.1998.37.203)

Uznanie ważności umów o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy - Ustawa z dnia 03 grudnia 1984 (Dz.U.1984.55.282)

Uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - Ustawa z dnia 23 lutego 1991 (Dz.U.1991.34.149)

Waloryzacja udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 (Dz.U.1991.83.373)

Wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej - Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 (Dz.U.2011.153.903)

Wdrożenie niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania - Ustawa z dnia 03 grudnia 2010 (Dz.U.2010.254.1700)

Wejście w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 (Dz.U.1998.99.631)

Weterani działań poza granicami państwa - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 (Dz.U.2011.205.1203)

Weterynaryjna kontrola graniczna - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 (Dz.U.2003.165.1590)

Wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobyt oraz wyjazd z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin - Ustawa z dnia 14 lipca 2006 (Dz.U.2006.144.1043)

Własność lokali - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 (Dz.U.2000.80.903 -j.t.)

Wliczanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy - Ustawa z dnia 20 lipca 1990 (Dz.U.1990.54.310)

Wojewoda i administracja rządowa w województwie - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 (Dz.U.2009.31.206)

Wpłaty z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - Ustawa z dnia 01 grudnia 1995 (Dz.U.1995.154.792)

Wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 (Dz.U.2001.100.1085)

Wprowadzenie zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 (Dz.U.1998.96.603)

Wspieranie przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r - Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 (Dz.U.2010.148.992)

Wspieranie restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 07 października 1999 (Dz.U.1999.83.932)

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 (Dz.U.2013.135 -j.t.)

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ustawa z dnia 07 marca 2007 (Dz.U.2013.173 -j.t.)

Informacja
Ostatnia aktualizacja - luty 2014 r.

Pełny spis treści