Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawy

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
Ustawy

Strona 12

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 (Dz.U.2003.229.2273)

Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - Ustawa z dnia 07 maja 2010 (Dz.U.2010.106.675)

Wspieranie termomodernizacji i remontów - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 (Dz.U.2008.223.1459)

Wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego - Ustawa z dnia 03 kwietnia 2009 (Dz.U.2009.72.619)

Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - Ustawa z dnia 08 października 2010 (Dz.U.2010.213.1395)

Współpraca rozwojowa - Ustawa z dnia 16 września 2011 (Dz.U.2011.234.1386)

Wstrzymanie biegu przedawnienia w stosunku do sprawców najcięższych zbrodni hitlerowskich popełnionych w okresie drugiej wojny światowej - Ustawa z dnia 22 kwietnia 1964 (Dz.U.1964.15.86)

Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi - Ustawa z dnia 26 października 1982 (Dz.U.2012.1356 -j.t.)

Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego - Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 (Dz.U.1996.6.42)

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym - Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 (Dz.U.2012.1017 -j.t.)

Wykonywanie inicjatywy ustawodawczej przez obywateli - Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 (Dz.U.1999.62.688)

Wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego - Ustawa z dnia 07 września 2007 (Dz.U.2010.142.960 -j.t.)

Wykonywanie Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów - Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 (Dz.U.2001.76.812)

Wykonywanie mandatu posła i senatora - Ustawa z dnia 09 maja 1996 (Dz.U.2011.7.29 -j.t.)

Wykonywanie prac podwodnych - Ustawa z dnia 17 października 2003 (Dz.U.2003.199.1936)

Wykorzystanie wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych - Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 (Dz.U.1997.106.673)

Wymiana informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej - Ustawa z dnia 16 września 2011 (Dz.U.2011.230.1371)

Wynagradzanie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi - Ustawa z dnia 03 marca 2000 (Dz.U.2013.254 -j.t.)

Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - Ustawa z dnia 31 lipca 1981 (Dz.U.2011.79.430 -j.t.)

Wyposażenie morskie - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.93.899)

Wypowiedzenie, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r - Ustawa z dnia 18 listopada 1999 (Dz.U.1999.109.1235)

Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych - Ustawa z dnia 02 marca 2001 (Dz.U.2001.31.353)

Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, obrót tymi wyrobami i organizacja rynku wina - Ustawa z dnia 12 maja 2011 (Dz.U.2011.120.690)

Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych - Ustawa z dnia 18 października 2006 (Dz.U.2013.144 -j.t.)

Wyroby budowlane - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.92.881)

Wyroby medyczne - Ustawa z dnia 20 maja 2010 (Dz.U.2010.107.679)

Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela - Ustawa z dnia 22 listopada 2002 (Dz.U.2002.233.1955)

Wyścigi konne - Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 (Dz.U.2001.11.86)

Wzajemna pomoc przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych - Ustawa z dnia 11 października 2013 (Dz.U.2013.1289)

Zachowanie narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju - Ustawa z dnia 06 lipca 2001 (Dz.U.2001.97.1051)

Zadośćuczynienie rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 - Ustawa z dnia 07 maja 2009 (Dz.U.2009.91.741)

Zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej - Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 (Dz.U.1994.79.363)

Zagospodarowanie wspólnot gruntowych - Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 (Dz.U.1963.28.169)

Zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest - Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 (Dz.U.2004.3.20 -j.t.)

Zakładanie rejestrów spółdzielni, których rejestry zaginęły lub uległy zniszczeniu - Ustawa z dnia 09 marca 1949 (Dz.U.1949.18.118)

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Ustawa z dnia 04 marca 1994 (Dz.U.2012.592 -j.t.)

Zakłady lecznicze dla zwierząt - Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 (Dz.U.2004.11.95)

Zakwaterowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 (Dz.U.2010.206.1367 -j.t.)

Zalegalizowanie pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiana ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach - Ustawa z dnia 28 lipca 2011 (Dz.U.2011.191.1133)

Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 (Dz.U.2013.568 -j.t.)

Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - Ustawa z dnia 18 lutego 1994 (Dz.U.2013.667 -j.t.)

Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin - Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 (Dz.U.2013.666 -j.t.)

Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin - Ustawa z dnia 29 maja 1974 (Dz.U.2010.101.648 -j.t.)

Zaopatrzenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach - Ustawa z dnia 30 października 2002 (Dz.U.2013.737 -j.t.)

Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 (Dz.U.2012.1190 -j.t.)

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - Ustawa z dnia 05 grudnia 2008 (Dz.U.2013.947 -j.t.)

Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 (Dz.U.2007.75.493)

Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki - Ustawa z dnia 16 marca 1995 (Dz.U.2012.1244 -j.t.)

Zarządzanie kryzysowe - Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 (Dz.U.2013.1166 -j.t.)

Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - Ustawa z dnia 13 października 1995 (Dz.U.2012.1314 -j.t.)

Zasady finansowania nauki - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 (Dz.U.2010.96.615)

Zasady i formy uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z orzeczeń Społecznej Komisji Rewindykacyjnej - Ustawa z dnia 29 marca 2001 (Dz.U.2001.42.470)

Zasady nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego - Ustawa z dnia 07 września 2007 (Dz.U.2007.191.1367)

Zasady obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego - Ustawa z dnia 04 marca 2010 (Dz.U.2010.56.337)

Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady ich przemieszczania się przez to terytorium - Ustawa z dnia 23 września 1999 (Dz.U.1999.93.1063)

Informacja
Ostatnia aktualizacja - luty 2014 r.

Pełny spis treści