Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawy

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
Ustawy

Strona 13

Zasady pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej - Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 (Dz.U.2007.130.905)

Zasady prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne - Ustawa z dnia 06 lipca 1982 (Dz.U.1989.27.148 -j.t.)

Zasady prowadzenia polityki rozwoju - Ustawa z dnia 06 grudnia 2006 (Dz.U.2009.84.712 -j.t.)

Zasady przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe - Ustawa z dnia 12 października 1994 (Dz.U.1994.119.567)

Zasady przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych - Ustawa z dnia 15 września 2000 (Dz.U.2000.91.1009)

Zasady realizacji przedpłat na samochody osobowe - Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 (Dz.U.1996.156.776)

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - Ustawa z dnia 18 marca 2008 (Dz.U.2008.63.394)

Zasady użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa - Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 (Dz.U.1998.162.1117)

Zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa - Ustawa z dnia 08 sierpnia 1996 (Dz.U.2012.1224 -j.t.)

Zasady zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 (Dz.U.2001.4.24)

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów - Ustawa z dnia 06 grudnia 1996 (Dz.U.2009.67.569 -j.t.)

Zatrudnianie osób pozbawionych wolności - Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 (Dz.U.1997.123.777)

Zatrudnianie pracowników tymczasowych - Ustawa z dnia 09 lipca 2003 (Dz.U.2003.166.1608)

Zatrudnienie socjalne - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 (Dz.U.2011.43.225 -j.t.)

Zawód felczera - Ustawa z dnia 20 lipca 1950 (Dz.U.2012.1133 -j.t.)

Zawód lekarza weterynarii i izby lekarsko-weterynaryjne - Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 (Dz.U.2009.93.767 -j.t.)

Zawód psychologa i samorząd zawodowy psychologów - Ustawa z dnia 08 czerwca 2001 (Dz.U.2001.73.763)

Zawód tłumacza przysięgłego - Ustawa z dnia 25 listopada 2004 (Dz.U.2004.273.2702)

Zawody lekarza i lekarza dentysty - Ustawa z dnia 05 grudnia 1996 (Dz.U.2011.277.1634 -j.t.)

Zawody pielęgniarki i położnej - Ustawa z dnia 15 lipca 2011 (Dz.U.2011.174.1039)

Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych - Ustawa z dnia 29 listopada 2000 (Dz.U.2001.3.20)

Zbiórki publiczne - Ustawa z dnia 15 marca 1933 (Dz.U.2013.732 -j.t.)

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 (Dz.U.2006.123.858 -j.t.)

Żegluga śródlądowa - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 (Dz.U.2013.1458 -j.t.)

Zmiana granic województw krakowskiego i katowickiego - Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 (Dz.U.1950.58.526)

Zmiana i uchylenie niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.96.959)

Zmiana imienia i nazwiska - Ustawa z dnia 17 października 2008 (Dz.U.2008.220.1414)

Zmiany w organizacji i działalności spółdzielczości - Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 (Dz.U.1990.6.36)

Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 01 marca 2002 (Dz.U.2002.25.253)

Znaki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 19 lutego 1993 (Dz.U.1993.34.154)

Zniesienie 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski - Ustawa z dnia 06 kwietnia 1990 (Dz.U.1990.28.159)

Zniesienie Generalnego Inspektora Celnego, zmiana ustawy o kontroli skarbowej oraz zmiana niektórych innych ustaw - Ustawa z dnia 07 czerwca 2002 (Dz.U.2002.89.804)

Zniesienie Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, zmiana ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw - Ustawa z dnia 10 lipca 2008 (Dz.U.2008.157.976)

Zniesienie i likwidacja niektórych funduszy - Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 (Dz.U.1990.89.517)

Zniesienie służebności w województwach: krakowskim, lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i cieszyńskiej części województwa śląskiego - Ustawa z dnia 21 czerwca 1939 (Dz.U.1939.59.389)

Zniesienie Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych - Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 (Dz.U.2007.171.1207)

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Ustawa z dnia 20 listopada 1998 (Dz.U.1998.144.930)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U.2013.1155 -j.t.)

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 (Dz.U.2003.153.1503 -j.t.)

Związki zawodowe - Ustawa z dnia 23 maja 1991 (Dz.U.2001.79.854 -j.t.)

Związki zawodowe rolników indywidualnych - Ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 (Dz.U.1989.20.106)

Zwolnienie świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz niezaliczanie ich do dochodów - Ustawa z dnia 21 września 2000 (Dz.U.2000.93.1028)

Zwrot korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych - Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 (Dz.U.1990.44.255)

Zwrot majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego - Ustawa z dnia 25 października 1990 (Dz.U.1996.143.661 -j.t.)

Zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego - Ustawa z dnia 09 maja 2008 (Dz.U.2008.118.745)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Ustawa z dnia 10 marca 2006 (Dz.U.2006.52.379)

Informacja
Ostatnia aktualizacja - luty 2014 r.

Pełny spis treści