Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawy

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
Ustawy

Strona 4

Likwidacja delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - Ustawa z dnia 16 marca 2012 (Dz.U.2012.459)

Likwidacja Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 (Dz.U.2013.1251)

Likwidacja niepodjętych depozytów - Ustawa z dnia 18 października 2006 (Dz.U.2006.208.1537)

Likwidacja Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz zmiana ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Ustawa z dnia 08 maja 2002 (Dz.U.2002.66.596)

Likwidacja Rządowego Centrum Studiów Strategicznych - Ustawa z dnia 17 lutego 2006 (Dz.U.2006.45.319)

Likwidacja Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 24 lutego 1990 (Dz.U.1990.14.89)

Listy zastawne i banki hipoteczne - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2003.99.919 -j.t.)

Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego - Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 (Dz.U.2012.1329 -j.t.)

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów - Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 (Dz.U.2007.124.859)

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie - Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 (Dz.U.1997.106.674)

Minimalne wynagrodzenie za pracę - Ustawa z dnia 10 października 2002 (Dz.U.2002.200.1679)

Mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny - Ustawa z dnia 06 stycznia 2005 (Dz.U.2005.17.141)

Muzea - Ustawa z dnia 21 listopada 1996 (Dz.U.2012.987 -j.t.)

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - Ustawa z dnia 24 marca 1920 (Dz.U.2004.167.1758 -j.t.)

Nadmierne zapasy produktów rolnych i produktów cukrowych - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.97.964)

Nadzór nad rynkiem finansowym - Ustawa z dnia 21 lipca 2006 (Dz.U.2012.1149 -j.t.)

Nadzór nad rynkiem kapitałowym - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U.2005.183.1537)

Nadzór ubezpieczeniowy i emerytalny oraz Rzecznik Ubezpieczonych - Ustawa z dnia 22 maja 2003 (Dz.U.2013.290 -j.t.)

Nadzór uzupełniający nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 (Dz.U.2005.83.719)

Najwyższa Izba Kontroli - Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 (Dz.U.2012.82 -j.t.)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 (Dz.U.2010.96.616)

Narodowe Centrum Nauki - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 (Dz.U.2010.96.617)

Narodowy Bank Polski - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2013.908 -j.t.)

Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa - Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 (Dz.U.1985.21.90)

Narodowy Plan Rozwoju - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.116.1206)

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r - Ustawa z dnia 04 marca 2010 (Dz.U.2010.47.277)

Narodowy zasób archiwalny i archiwa - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 (Dz.U.2011.123.698 -j.t.)

Nasiennictwo - Ustawa z dnia 09 listopada 2012 (Dz.U.2012.1512)

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne - Ustawa z dnia 22 maja 2009 (Dz.U.2009.97.800)

Nawozy i nawożenie - Ustawa z dnia 10 lipca 2007 (Dz.U.2007.147.1033)

Niektóre formy popierania budownictwa mieszkaniowego - Ustawa z dnia 26 października 1995 (Dz.U.2013.255 -j.t.)

Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej - Ustawa z dnia 30 maja 2008 (Dz.U.2008.116.730)

Niektóre umowy kompensacyjne zawierane w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - Ustawa z dnia 10 września 1999 (Dz.U.2013.716 -j.t.)

Niektóre uprawnienia pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra - Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 (Dz.U.1996.106.491)

Niektóre zabezpieczenia finansowe - Ustawa z dnia 02 kwietnia 2004 (Dz.U.2012.942 -j.t.)

Normalizacja - Ustawa z dnia 12 września 2002 (Dz.U.2002.169.1386)

Objęcie poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych - Ustawa z dnia 29 listopada 2000 (Dz.U.2000.122.1310)

Obligacje - Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 (Dz.U.2001.120.1300 -j.t.)

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa - Ustawa z dnia 11 maja 2001 (Dz.U.2007.90.607 -j.t.)

Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię - Ustawa z dnia 14 września 2012 (Dz.U.2012.1203)

Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne - Ustawa z dnia 07 listopada 1996 (Dz.U.1996.152.722)

Obrót instrumentami finansowymi - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U.2010.211.1384 -j.t.)

Obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa - Ustawa z dnia 29 listopada 2000 (Dz.U.2013.194 -j.t.)

Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i administracja morska - Ustawa z dnia 21 marca 1991 (Dz.U.2013.934 -j.t.)

Obywatelstwo polskie - Ustawa z dnia 02 kwietnia 2009 (Dz.U.2012.161)

Ochrona baz danych - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 (Dz.U.2001.128.1402)

Ochrona danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2002.101.926 -j.t.)

Ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina - Ustawa z dnia 03 lutego 2001 (Dz.U.2001.16.168)

Ochrona granicy państwowej - Ustawa z dnia 12 października 1990 (Dz.U.2009.12.67 -j.t.)

Ochrona gruntów rolnych i leśnych - Ustawa z dnia 03 lutego 1995 (Dz.U.2013.1205 -j.t.)

Ochrona informacji niejawnych - Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 (Dz.U.2010.182.1228)

Ochrona konkurencji i konsumentów - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 (Dz.U.2007.50.331)

Ochrona niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Ustawa z dnia 02 marca 2000 (Dz.U.2012.1225 -j.t.)

Ochrona niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym - Ustawa z dnia 05 lipca 2002 (Dz.U.2002.126.1068)

Ochrona osób i mienia - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 (Dz.U.2005.145.1221 -j.t.)

Informacja
Ostatnia aktualizacja - luty 2014 r.

Pełny spis treści