Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawy

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
Ustawy

Strona 5

Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 (Dz.U.2005.31.266 -j.t.)

Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - Ustawa z dnia 16 września 2011 (Dz.U.2011.232.1377)

Ochrona prawna odmian roślin - Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 (Dz.U.2003.137.1300)

Ochrona przeciwpożarowa - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 (Dz.U.2009.178.1380 -j.t.)

Ochrona przyrody - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.2013.627 -j.t.)

Ochrona roślin - Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 (Dz.U.2008.133.849 -j.t.)

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - Ustawa z dnia 13 lipca 2006 (Dz.U.2006.158.1121)

Ochrona terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady - Ustawa z dnia 07 maja 1999 (Dz.U.1999.41.412)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 (Dz.U.2003.162.1568)

Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - Ustawa z dnia 09 listopada 1995 (Dz.U.1996.10.55)

Ochrona zdrowia psychicznego - Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 (Dz.U.2011.231.1375 -j.t.)

Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - Ustawa z dnia 11 marca 2004 (Dz.U.2008.213.1342 -j.t.)

Ochrona żeglugi i portów morskich - Ustawa z dnia 04 września 2008 (Dz.U.2008.171.1055)

Ochrona zwierząt - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U.2013.856 -j.t.)

Odpady - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U.2013.21)

Odpady wydobywcze - Ustawa z dnia 10 lipca 2008 (Dz.U.2013.1136 -j.t.)

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, którzy w latach 1944-1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej - Ustawa z dnia 03 grudnia 1998 (Dz.U.1999.1.1)

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Ustawa z dnia 07 maja 1999 (Dz.U.1999.53.548)

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa - Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 (Dz.U.2011.34.173)

Odpowiedzialność majątkowa żołnierzy - Ustawa z dnia 25 maja 2001 (Dz.U.2001.89.967)

Odpowiedzialność Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych - Ustawa z dnia 15 listopada 1956 (Dz.U.1956.54.243)

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - Ustawa z dnia 28 października 2002 (Dz.U.2012.768 -j.t.)

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 (Dz.U.2013.168 -j.t.)

Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia - Ustawa z dnia 18 lipca 1950 (Dz.U.1950.36.332)

Odszkodowania przysługujące w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji - Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 (Dz.U.1972.53.345)

Odznaki i mundury - Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 (Dz.U.1978.31.130)

Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U.2013.1382 -j.t.)

Ogłaszanie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - Ustawa z dnia 20 lipca 2000 (Dz.U.2011.197.1172 -j.t.)

Ogólne bezpieczeństwo produktów - Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 (Dz.U.2003.229.2275)

Ograniczanie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców - Ustawa z dnia 25 marca 2011 (Dz.U.2011.106.622)

Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U.2006.216.1584 -j.t.)

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Ustawa z dnia 04 lutego 2011 (Dz.U.2013.1457 -j.t.)

Opłata skarbowa - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 (Dz.U.2012.1282 -j.t.)

Opłaty abonamentowe - Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 (Dz.U.2005.85.728)

Opłaty w sprawach karnych - Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 (Dz.U.1983.49.223 -j.t.)

Ordery i odznaczenia - Ustawa z dnia 16 października 1992 (Dz.U.1992.90.450)

Ordynacja podatkowa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2012.749 -j.t.)

Organizacja hodowli i rozród zwierząt gospodarskich - Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 (Dz.U.2007.133.921)

Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych - Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 (Dz.U.2013.989 -j.t.)

Organizacja rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno - Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 (Dz.U.2011.145.868 -j.t.)

Organizacja rynku mleka i przetworów mlecznych - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.2013.50 -j.t.)

Organizacja rynku rybnego - Ustawa z dnia 05 grudnia 2008 (Dz.U.2013.1389 -j.t.)

Organizacje pracodawców - Ustawa z dnia 23 maja 1991 (Dz.U.1991.55.235)

Organizmy genetycznie zmodyfikowane - Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 (Dz.U.2007.36.233 -j.t.)

Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej - Ustawa z dnia 25 października 1991 (Dz.U.2012.406 -j.t.)

Organizowanie zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców - Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 (Dz.U.2001.122.1320)

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - Ustawa z dnia 15 lipca 2011 (Dz.U.2011.173.1029)

Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 (Dz.U.2013.246 -j.t.)

Państwowa Inspekcja Pracy - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 (Dz.U.2012.404 -j.t.)

Państwowa Inspekcja Sanitarna - Ustawa z dnia 14 marca 1985 (Dz.U.2011.212.1263 -j.t.)

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich - Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 (Dz.U.2012.1068)

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw - Ustawa z dnia 07 lipca 2005 (Dz.U.2005.169.1415)

Państwowa Straż Pożarna - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 (Dz.U.2013.1340 -j.t.)

Państwowe instytucje filmowe - Ustawa z dnia 16 lipca 1987 (Dz.U.2007.102.710 -j.t.)

Państwowe Ratownictwo Medyczne - Ustawa z dnia 08 września 2006 (Dz.U.2013.757 -j.t.)

Informacja
Ostatnia aktualizacja - luty 2014 r.

Pełny spis treści