Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawy

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
Ustawy

Strona 6

Partie polityczne - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 (Dz.U.2011.155.924 -j.t.)

Partnerstwo publiczno-prywatne - Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 (Dz.U.2009.19.100)

Pasze - Ustawa z dnia 22 lipca 2006 (Dz.U.2006.144.1045)

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Ustawa z dnia 27 marca 2003 (Dz.U.2012.647 -j.t.)

Planowanie rodziny, ochrona płodu ludzkiego i warunki dopuszczalności przerywania ciąży - Ustawa z dnia 07 stycznia 1993 (Dz.U.1993.17.78)

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 (Dz.U.2012.1164 -j.t.)

Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów - Ustawa z dnia 01 lipca 2005 (Dz.U.2005.169.1411)

Podatek akcyzowy - Ustawa z dnia 06 grudnia 2008 (Dz.U.2011.108.626 -j.t.)

Podatek dochodowy od osób fizycznych - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 (Dz.U.2012.361 -j.t.)

Podatek dochodowy od osób prawnych - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 (Dz.U.2011.74.397 -j.t.)

Podatek leśny - Ustawa z dnia 30 października 2002 (Dz.U.2013.465 -j.t.)

Podatek od czynności cywilnoprawnych - Ustawa z dnia 09 września 2000 (Dz.U.2010.101.649 -j.t.)

Podatek od spadków i darowizn - Ustawa z dnia 28 lipca 1983 (Dz.U.2009.93.768 -j.t.)

Podatek od towarów i usług - Ustawa z dnia 11 marca 2004 (Dz.U.2011.177.1054 -j.t.)

Podatek od wydobycia niektórych kopalin - Ustawa z dnia 02 marca 2012 (Dz.U.2012.362)

Podatek rolny - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 (Dz.U.2013.1381 -j.t.)

Podatek tonażowy - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 (Dz.U.2006.183.1353)

Podatki i opłaty lokalne - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 (Dz.U.2010.95.613 -j.t.)

Podpis elektroniczny - Ustawa z dnia 18 września 2001 (Dz.U.2013.262 -j.t.)

Podział zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 17 maja 1990 (Dz.U.1990.34.198)

Policja - Ustawa z dnia 06 kwietnia 1990 (Dz.U.2011.287.1687 -j.t.)

Polska Agencja Prasowa - Ustawa z dnia 31 lipca 1997 (Dz.U.1997.107.687)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Ustawa z dnia 08 grudnia 2006 (Dz.U.2006.249.1829)

Polska Akademia Nauk - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 (Dz.U.2010.96.619)

Polska Organizacja Turystyczna - Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 (Dz.U.1999.62.689)

Polska strefa rybołówstwa morskiego - Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 (Dz.U.1977.37.163)

Polski Czerwony Krzyż - Ustawa z dnia 16 listopada 1964 (Dz.U.1964.41.276)

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 (Dz.U.1996.156.777)

Polski Rejestr Statków - Ustawa z dnia 26 października 2000 (Dz.U.2000.103.1098)

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów - Ustawa z dnia 07 września 2007 (Dz.U.2012.1228 -j.t.)

Pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - Ustawa z dnia 27 września 2013 (Dz.U.2013.1304)

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę - Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 (Dz.U.2009.115.964)

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielanie premii gwarancyjnych oraz refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych - Ustawa z dnia 30 listopada 1995 (Dz.U.2013.763 -j.t.)

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy - Ustawa z dnia 30 października 2002 (Dz.U.2002.213.1800)

Pomoc publiczna i restrukturyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 (Dz.U.2005.78.684)

Pomoc społeczna - Ustawa z dnia 12 marca 2004 (Dz.U.2013.182 -j.t.)

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne - Ustawa z dnia 08 maja 1997 (Dz.U.2012.657 -j.t.)

Portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków - Ustawa z dnia 12 września 2002 (Dz.U.2002.166.1361)

Porty i przystanie morskie - Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 (Dz.U.2010.33.179 -j.t.)

Pośrednictwo ubezpieczeniowe - Ustawa z dnia 22 maja 2003 (Dz.U.2003.124.1154)

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 (Dz.U.2012.1015 -j.t.)

Postępowanie kompensacyjne w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego - Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 (Dz.U.2008.233.1569)

Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 (Dz.U.2007.59.404 -j.t.)

Postępowanie w sprawach nieletnich - Ustawa z dnia 26 października 1982 (Dz.U.2010.33.178 -j.t.)

Postępowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób - Ustawa z dnia 22 listopada 2013 (Dz.U.2014.24)

Powołanie sądów apelacyjnych oraz zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa - Ustawa z dnia 13 lipca 1990 (Dz.U.1990.53.306)

Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 21 listopada 1967 (Dz.U.2012.461 -j.t.)

Pożyczki i kredyty studenckie - Ustawa z dnia 17 lipca 1998 (Dz.U.1998.108.685)

Pożyczki premiowe - Ustawa z dnia 05 kwietnia 1939 (Dz.U.1939.33.210)

Praca na morskich statkach handlowych - Ustawa z dnia 23 maja 1991 (Dz.U.1991.61.258)

Pracownicy sądów i prokuratury - Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 (Dz.U.2011.109.639 -j.t.)

Pracownicy samorządowi - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 (Dz.U.2008.223.1458)

Pracownicy urzędów państwowych - Ustawa z dnia 16 września 1982 (Dz.U.2013.269 -j.t.)

Pracownicze ogrody działkowe - Ustawa z dnia 06 maja 1981 (Dz.U.1996.85.390 -j.t.)

Pracownicze programy emerytalne - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.116.1207)

Informacja
Ostatnia aktualizacja - luty 2014 r.

Pełny spis treści