Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawy

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
Ustawy

Strona 7

Praktyki absolwenckie - Ustawa z dnia 17 lipca 2009 (Dz.U.2009.127.1052)

Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta - Ustawa z dnia 06 listopada 2008 (Dz.U.2012.159 -j.t.)

Produkty biobójcze - Ustawa z dnia 13 września 2002 (Dz.U.2007.39.252 -j.t.)

Produkty pochodzenia zwierzęcego - Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 (Dz.U.2006.17.127)

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa - Ustawa z dnia 08 lipca 2005 (Dz.U.2013.1150 -j.t.)

Prokuratura - Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 (Dz.U.2011.270.1599 -j.t.)

Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.2013.674 -j.t.)

Przebaczenie i puszczenie w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń - Ustawa z dnia 29 maja 1989 (Dz.U.1989.34.179)

Przebudowa i modernizacja techniczna oraz finansowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 25 maja 2001 (Dz.U.2009.67.570 -j.t.)

Przeciwdziałanie narkomanii - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U.2012.124 -j.t.)

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym - Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 (Dz.U.2007.171.1206)

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 (Dz.U.2010.46.276 -j.t.)

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U.2005.180.1493)

Przedsiębiorstwa mieszane - Ustawa z dnia 10 lipca 1985 (Dz.U.1985.32.142)

Przedsiębiorstwa państwowe - Ustawa z dnia 25 września 1981 (Dz.U.2013.1384 -j.t.)

Przedsiębiorstwo państwowe "Porty Lotnicze" - Ustawa z dnia 23 października 1987 (Dz.U.1987.33.185)

Przejęcie majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Ustawa z dnia 09 listopada 1990 (Dz.U.1991.16.72)

Przejęcie przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczenie proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzenie Funduszu Kościelnego - Ustawa z dnia 20 marca 1950 (Dz.U.1950.9.87)

Przejrzystość stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystość finansowa niektórych przedsiębiorców - Ustawa z dnia 22 września 2006 (Dz.U.2006.191.1411)

Przejście na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych - Ustawa z dnia 23 czerwca 1971 (Dz.U.1971.16.156)

Przejście na własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych - Ustawa z dnia 18 listopada 1948 (Dz.U.1948.57.456)

Przekazanie dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym - Ustawa z dnia 29 maja 1989 (Dz.U.1989.34.178)

Przekazanie środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń - Ustawa z dnia 22 lipca 2006 (Dz.U.2006.149.1076)

Przekształcenia i zmiany w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji - Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 (Dz.U.2005.267.2258)

Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 20 marca 2002 (Dz.U.2002.41.365)

Przekształcenia własnościowe w przemyśle cukrowniczym - Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 (Dz.U.1994.98.473)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U.2012.83 -j.t.)

Przenoszenie praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich - Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 (Dz.U.2008.47.274)

Przenoszenie treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym - Ustawa z dnia 14 lutego 2003 (Dz.U.2003.42.363)

Przewóz towarów niebezpiecznych - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 (Dz.U.2011.227.1367)

Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 - Ustawa z dnia 07 września 2007 (Dz.U.2010.26.133 -j.t.)

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących - Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 (Dz.U.2011.135.789)

Przysięga wojskowa - Ustawa z dnia 03 października 1992 (Dz.U.1992.77.386)

Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Poprawek londyńskich oraz Poprawek kopenhaskich do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową - Ustawa z dnia 16 lutego 1996 (Dz.U.1996.41.176)

Przywrócenie praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne - Ustawa z dnia 24 maja 1989 (Dz.U.1989.32.172)

Przywrócenie Święta Narodowego Trzeciego Maja - Ustawa z dnia 06 kwietnia 1990 (Dz.U.1990.28.160)

Przywrócenie terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Ustawa z dnia 06 maja 2010 (Dz.U.2010.106.674)

Publiczna służba krwi - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 (Dz.U.1997.106.681)

Publiczny transport zbiorowy - Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 (Dz.U.2011.5.13)

Rachunkowość - Ustawa z dnia 29 września 1994 (Dz.U.2013.330 -j.t.)

Rada Ministrów - Ustawa z dnia 08 sierpnia 1996 (Dz.U.2012.392 -j.t.)

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Ustawa z dnia 21 stycznia 1988 (Dz.U.1988.2.2)

Radcowie prawni - Ustawa z dnia 06 lipca 1982 (Dz.U.2010.10.65 -j.t.)

Radiofonia i telewizja - Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 (Dz.U.2011.43.226 -j.t.)

Realizacja prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 08 lipca 2005 (Dz.U.2005.169.1418)

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji - Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 (Dz.U.2013.1162 -j.t.)

Redukcja niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce - Ustawa z dnia 16 listopada 2012 (Dz.U.2012.1342)

Redukcja niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców - Ustawa z dnia 16 września 2011 (Dz.U.2011.232.1378)

Referendum lokalne - Ustawa z dnia 15 września 2000 (Dz.U.2013.706 -j.t.)

Referendum ogólnokrajowe - Ustawa z dnia 14 marca 2003 (Dz.U.2003.57.507)

Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - Ustawa z dnia 12 maja 2011 (Dz.U.2011.122.696)

Regionalne izby obrachunkowe - Ustawa z dnia 07 października 1992 (Dz.U.2012.1113 -j.t.)

Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 (Dz.U.2011.127.721 -j.t.)

Rejestracja i ochrona nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produkty tradycyjne - Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 (Dz.U.2005.10.68)

Rekapitalizacja niektórych instytucji finansowych - Ustawa z dnia 12 lutego 2010 (Dz.U.2010.40.226)

Informacja
Ostatnia aktualizacja - luty 2014 r.

Pełny spis treści