Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawy

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
Ustawy

Strona 8

Renta socjalna - Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 (Dz.U.2013.982 -j.t.)

Renty strukturalne w rolnictwie - Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 (Dz.U.2001.52.539)

Repatriacja - Ustawa z dnia 09 listopada 2000 (Dz.U.2004.53.532 -j.t.)

Restrukturyzacja banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 (Dz.U.1994.80.369)

Restrukturyzacja finansowa górnictwa siarki - Ustawa z dnia 14 lipca 2000 (Dz.U.2000.74.856)

Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 03 lutego 1993 (Dz.U.1993.18.82)

Restrukturyzacja hutnictwa żelaza i stali - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 (Dz.U.2001.111.1196)

Restrukturyzacja niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 (Dz.U.2002.155.1287)

Restrukturyzacja zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych - Ustawa z dnia 23 listopada 2002 (Dz.U.2002.233.1956)

Rezerwy strategiczne - Ustawa z dnia 29 października 2010 (Dz.U.2010.229.1496)

Rodzinne ogrody działkowe - Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 (Dz.U.2014.40)

Rolnictwo ekologiczne - Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 (Dz.U.2009.116.975)

Rolnicze badania rynkowe - Ustawa z dnia 30 marca 2001 (Dz.U.2001.42.471)

Rozpoznawanie przez sądy spraw gospodarczych - Ustawa z dnia 24 maja 1989 (Dz.U.1989.33.175)

Rozpoznawanie przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 (Dz.U.1985.20.85)

Rozwiązywanie sporów zbiorowych - Ustawa z dnia 23 maja 1991 (Dz.U.1991.55.236)

Rybactwo śródlądowe - Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 (Dz.U.2009.189.1471 -j.t.)

Rybołówstwo - Ustawa z dnia 19 lutego 2004 (Dz.U.2004.62.574)

Rzecznicy patentowi - Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 (Dz.U.2011.155.925 -j.t.)

Rzecznik Praw Dziecka - Ustawa z dnia 06 stycznia 2000 (Dz.U.2000.6.69)

Rzecznik Praw Obywatelskich - Ustawa z dnia 15 lipca 1987 (Dz.U.2001.14.147 -j.t.)

Rzemiosło - Ustawa z dnia 22 marca 1989 (Dz.U.2002.112.979 -j.t.)

Sąd Najwyższy - Ustawa z dnia 23 listopada 2002 (Dz.U.2013.499 -j.t.)

Samorząd gminny - Ustawa z dnia 08 marca 1990 (Dz.U.2013.594 -j.t.)

Samorząd pielęgniarek i położnych - Ustawa z dnia 01 lipca 2011 (Dz.U.2011.174.1038)

Samorząd powiatowy - Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 (Dz.U.2013.595 -j.t.)

Samorząd województwa - Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 (Dz.U.2013.596 -j.t.)

Samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego - Ustawa z dnia 25 września 1981 (Dz.U.1981.24.123)

Samorząd zawodowy niektórych przedsiębiorców - Ustawa z dnia 30 maja 1989 (Dz.U.1989.35.194)

Samorządowe kolegia odwoławcze - Ustawa z dnia 12 października 1994 (Dz.U.2001.79.856 -j.t.)

Samorządy zawodowe architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 (Dz.U.2013.932 -j.t.)

Scalanie i wymiana gruntów - Ustawa z dnia 26 marca 1982 (Dz.U.2003.178.1749 -j.t.)

Sejmowa komisja śledcza - Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 (Dz.U.2009.151.1218 -j.t.)

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 (Dz.U.2004.179.1843)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników na lata 2012 i 2013 - Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 (Dz.U.2012.123)

Skutki powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 (Dz.U.2012.769)

Skutki wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro - Ustawa z dnia 25 maja 2001 (Dz.U.2001.63.640)

Służba Celna - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz.U.2013.1404 -j.t.)

Służba cywilna - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 (Dz.U.2008.227.1505)

Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego - Ustawa z dnia 09 czerwca 2006 (Dz.U.2006.104.710)

Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego - Ustawa z dnia 09 czerwca 2006 (Dz.U.2006.104.709)

Służba medycyny pracy - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 (Dz.U.2004.125.1317 -j.t.)

Służba Więzienna - Ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 (Dz.U.2010.79.523)

Służba wojskowa żołnierzy zawodowych - Ustawa z dnia 11 września 2003 (Dz.U.2010.90.593 -j.t.)

Służba zagraniczna - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 (Dz.U.2001.128.1403)

Służba zastępcza - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 (Dz.U.2003.223.2217)

Specjalne strefy ekonomiczne - Ustawa z dnia 20 października 1994 (Dz.U.2007.42.274 -j.t.)

Spłata niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych - Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 (Dz.U.2012.891)

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - Ustawa z dnia 05 listopada 2009 (Dz.U.2013.1450 -j.t.)

Spółdzielnia europejska - Ustawa z dnia 22 lipca 2006 (Dz.U.2006.149.1077)

Spółdzielnie mieszkaniowe - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 (Dz.U.2013.1222 -j.t.)

Spółdzielnie socjalne - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 (Dz.U.2006.94.651)

Społeczna inspekcja pracy - Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 (Dz.U.1983.35.163)

Społeczno-zawodowe organizacje rolników - Ustawa z dnia 08 października 1982 (Dz.U.1982.32.217)

Sport - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 (Dz.U.2010.127.857)

Informacja
Ostatnia aktualizacja - luty 2014 r.

Pełny spis treści