Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawy

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
Ustawy

Strona 9

Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto - Ustawa z dnia 26 października 2000 (Dz.U.2000.114.1188)

Środki ochrony roślin - Ustawa z dnia 08 marca 2013 (Dz.U.2013.455)

Środki przymusu bezpośredniego i broń palna - Ustawa z dnia 24 maja 2013 (Dz.U.2013.628)

Stan klęski żywiołowej - Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 (Dz.U.2002.62.558)

Stan wojenny oraz kompetencje Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych i zasady jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 (Dz.U.2002.156.1301)

Stan wyjątkowy - Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 (Dz.U.2002.113.985)

Statystyka publiczna - Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 (Dz.U.2012.591 -j.t.)

Stopnie górnicze, honorowe szpady górnicze i mundury górnicze - Ustawa z dnia 14 lutego 2003 (Dz.U.2003.52.449)

Stopnie naukowe i tytuł naukowy oraz stopnie i tytuł w zakresie sztuki - Ustawa z dnia 14 marca 2003 (Dz.U.2003.65.595)

Stosowanie szczególnych rozwiązań podatkowych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 (Dz.U.1997.113.736)

Stosowanie szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r - Ustawa z dnia 17 lipca 1997 (Dz.U.1997.80.491)

Stosunek Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 20 lutego 1997 (Dz.U.1997.41.251)

Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 (Dz.U.1936.30.241)

Stosunek Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 (Dz.U.1995.97.481)

Stosunek Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 (Dz.U.1995.97.480)

Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 13 maja 1994 (Dz.U.1994.73.323)

Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 (Dz.U.1995.97.479)

Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 13 maja 1994 (Dz.U.1994.73.324)

Stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 20 lutego 1997 (Dz.U.1997.41.252)

Stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 17 maja 1989 (Dz.U.2013.1169 -j.t.)

Stosunek Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 (Dz.U.1995.97.482)

Stosunek Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 20 lutego 1997 (Dz.U.1997.41.253)

Stosunek Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 20 lutego 1997 (Dz.U.1997.41.254)

Stosunek Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 (Dz.U.1936.30.240)

Stosunek Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - Ustawa z dnia 04 lipca 1991 (Dz.U.1991.66.287)

Straż Graniczna - Ustawa z dnia 12 października 1990 (Dz.U.2011.116.675 -j.t.)

Straże gminne - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2013.1383 -j.t.)

Substancje chemiczne i ich mieszaniny - Ustawa z dnia 25 lutego 2011 (Dz.U.2011.63.322)

Substancje zubożające warstwę ozonową - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.121.1263)

Świadczenia odszkodowawcze przysługujące w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową - Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 (Dz.U.2003.83.760)

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 (Dz.U.2008.164.1027 -j.t.)

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 (Dz.U.2010.77.512 -j.t.)

Świadczenia przedemerytalne - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 (Dz.U.2013.170 -j.t.)

Świadczenia rodzinne - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 (Dz.U.2013.1456 -j.t.)

Świadczenie pieniężne i uprawnienia przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 (Dz.U.2006.249.1824)

Świadczenie pieniężne i uprawnienia przysługujące żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych - Ustawa z dnia 02 września 1994 (Dz.U.2001.60.622 -j.t.)

Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich - Ustawa z dnia 31 maja 1996 (Dz.U.1996.87.395)

Świadczenie przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 05 lipca 2002 (Dz.U.2002.126.1069)

Świadczenie usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U.2013.1422 -j.t.)

Świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 04 marca 2010 (Dz.U.2010.47.278)

Świadek koronny - Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 (Dz.U.2007.36.232 -j.t.)

Swoboda działalności gospodarczej - Ustawa z dnia 02 lipca 2004 (Dz.U.2013.672 -j.t.)

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 (Dz.U.2011.122.695)

System identyfikacji i rejestracji zwierząt - Ustawa z dnia 02 kwietnia 2004 (Dz.U.2008.204.1281 -j.t.)

System informacji oświatowej - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U.2011.139.814)

System informacji w ochronie zdrowia - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 (Dz.U.2011.113.657)

System monitorowania i kontrolowania jakości paliw - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 (Dz.U.2006.169.1200)

System oceny zgodności - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 (Dz.U.2010.138.935 -j.t.)

System oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - Ustawa z dnia 17 listopada 2006 (Dz.U.2006.235.1700)

System oświaty - Ustawa z dnia 07 września 1991 (Dz.U.2004.256.2572 -j.t.)

System powiadamiania ratunkowego - Ustawa z dnia 22 listopada 2013 (Dz.U.2013.1635)

System tachografów cyfrowych - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U.2005.180.1494)

System ubezpieczeń społecznych - Ustawa z dnia 13 października 1998 (Dz.U.2013.1442 -j.t.)

System zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji - Ustawa z dnia 17 lipca 2009 (Dz.U.2013.1107 -j.t.)

Szczególne postępowanie wobec sprawców niektórych przestępstw - Ustawa z dnia 17 lipca 1986 (Dz.U.1986.26.126)

Informacja
Ostatnia aktualizacja - luty 2014 r.

Pełny spis treści