Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o uznaniu ważności umów o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
Tekst ujednolicony
Tekst
Art. 1

Umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy, sporządzone przed dniem 1 stycznia 1983 r. na podstawie ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy nie będącego naczelnikiem gminy, uznaje się za sporządzone z zachowaniem formy przewidzianej w tej ustawie.

Art. 2

Przez użyte w niniejszej ustawie określenie "naczelnik gminy" rozumie się także inne terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego.

Art. 3

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
Spis treści