Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 42a

1. Główny Lekarz Weterynarii:

1) umieszcza i aktualizuje na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący Głównego Lekarza Weterynarii informacje o wymaganiach dotyczących wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego;

2) sporządza i corocznie przedstawia Komisji Europejskiej sprawozdanie zawierające informacje dotyczące środków podejmowanych w celu wykonania przepisów rozporządzenia nr 206/2009.

2. Główny Lekarz Weterynarii przy sporządzaniu sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, współpracuje z innymi organami Inspekcji Weterynaryjnej oraz z organami, o których mowa w art. 2 ust. 5 i 6.

3. Organy administracji rządowej, o których mowa w art. 2 ust. 5 i 6, przekazują organom Inspekcji Weterynaryjnej, w terminie do dnia 31 marca, informacje konieczne do sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"