Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 48

W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 uchyla się pkt 34-40, 43 i 44;

2) w art. 5:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 9a i 12,

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 5, 7, 7a, 9, wydaje decyzję administracyjną stwierdzającą spełnienie warunków weterynaryjnych do prowadzenia tej działalności albo o ich niespełnieniu. Odwołanie od decyzji przysługuje w trybie przewidzianym w art. 39 ust. 2.",

c) uchyla się ust. 3e i 3f,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy prowadzeniu poszczególnych rodzajów działalności wymienionych w ust. 1 pkt 1-8 i 9b, a także sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 3c, oraz otrzymywanie z niego wypisu, mając na względzie zapewnienie ujednolicenia warunków weterynaryjnych na terytorium Unii Europejskiej.";

3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W razie stwierdzenia, że działalność, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-9 i 9b oraz ust. 1a, jest prowadzona niezgodnie z warunkami weterynaryjnymi, powiatowy lekarz weterynarii może wydać decyzję administracyjną nakazującą usunięcie uchybień lub wstrzymującą prowadzenie działalności do czasu ich usunięcia.";

4) uchyla się art. 10-16, art. 18, art. 36 ust. 5 i art. 50a;

5) w art. 49:

a) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wystawianie zezwoleń weterynaryjnych",

b) w ust. 5 w pkt 4 w lit. a wyrazy "pkt 1 i 3-12" zastępuje się wyrazami "pkt 1 i 3-11";

6) w art. 51:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 3,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) po sprowadzeniu z zagranicy towarów uchyla się od przeprowadzenia badań towarów albo wprowadza do obrotu towary bez badań lub nie stosuje się do nakazów powiatowego lekarza weterynarii",

b) w ust. 2 uchyla się pkt 6 i 7.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"