Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 19

Opiniowaniu przez organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu podlegają kandydatury na stanowiska:

1) członka Komisji Europejskiej;

2) członka Trybunału Obrachunkowego;

3) sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

4) rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

5) członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego;

6) członka Komitetu Regionów;

7) dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym;

8) Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.