Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 21

1. Nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady, Rada Ministrów przedstawia organowi właściwemu na podstawie regulaminu Sejmu oraz organowi właściwemu na podstawie regulaminu Senatu informację o swoich priorytetach w tym zakresie.

2. W okresie sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady przedstawiciel Rady Ministrów co miesiąc informuje organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu oraz organ właściwy na podstawie regulaminu Senatu o przebiegu sprawowania prezydencji.

3. Do informacji, o której mowa w art. 3 ust. 1, dotyczącej okresu sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady Rada Ministrów dołącza ocenę realizacji priorytetów, o których mowa w ust. 1.