Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 5

1. Dla nieruchomości sporządza się obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Na wniosek lub za zgodą wojewody rada gminy może przyjąć uproszczony tryb sporządzania planu.

3. Do uproszczonego trybu sporządzania planu stosuje się przepisy dotyczące sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W trybie uproszczonym:

1) projekt planu wójt (burmistrz, prezydent miasta) uzgadnia z organami właściwymi dla spraw rozstrzyganych w projekcie, które są zobowiązane do wniesienia ewentualnych zastrzeżeń do projektu w terminie 14 dni; niewniesienie zastrzeżeń w tym terminie oznacza uzgodnienie projektu,

2) do opiniowania projektu planu stosuje się odpowiednio tryb określony w pkt 1,

3) po uzgodnieniu projektu planu wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykłada go do wglądu w siedzibie gminy na okres 14 dni,

4) informację o terminie i miejscu wyłożenia projektu planu do wglądu zamieszcza się w lokalnej prasie codziennej oraz podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na 7 dni przed wyłożeniem projektu,

5) zainteresowani mogą wnosić do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) protesty i zarzuty do projektu planu w okresie jego wyłożenia do wglądu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"
Spis treści